POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
W OLECKU

O bibliotece - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

O bibliotece

Zobacz:

Działalność Historia Przydatne linki

 


Działalność biblioteki

Biblioteka dostosowuje swoje działania do potrzeb szkół i nauczycieli. Praca na rzecz środowiska edukacyjnego stanowi dla naszej instytucji priorytet.

Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Olecku realizują nowe zadania, wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie publicznych bibliotek pedagogicznych z dnia 28 lutego 2013 r.

 

Czym się zajmujemy?

• gromadzeniem, opracowywaniem, ochroną, przechowywaniem i udostępnianiem…

Zakupy i dary, wprowadzenie na bieżąco nowych opisów do katalogu on-line, który jest dostępny na naszej stronie internetowej, Wyszukiwaniem literatury na tematy potrzebne użytkownikom.

•prowadzeniem wypożyczania międzybibliotecznego:

Na zamówienie czytelników sprowadzamy z bibliotek krajowych książki, których nasza Biblioteka nie posiada.

•prowadzeniem działalności informacyjnej i bibliograficznej

a) udzielanie porad nauczycielom, studentom, uczniom oraz innym grupom czytelników.

b) przygotowywanie bieżącej informacji o nabytkach, rekomendacji książek szczególnie wartościowych, opracowywanie zestawień tematycznych zgodnie z zapotrzebowaniem użytkowników lub też z uwzględnieniem literatury stanowiącej wsparcie dla szkół w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i przekazywanie ich szkołom lub grupom nauczycieli na szkoleniach i konferencjach.

•inspirowaniem i promowaniem edukacji czytelniczej i medialnej

Biblioteka włącza się w ogólnopolskie akcje czytelnicze poprzez zapraszanie do wspólnego czytania zarówno dzieci, młodzież jak też dorosłych.

•organizowanie i prowadzeniem otwartych zajęć edukacyjnych, lekcji bibliotecznych

Opracowujemy ofertę zajęć edukacyjnych dla wszystkich poziomów edukacyjnych na rok szkolny i zapraszamy do udziału szkoły i placówki, ponadto co roku w maju i czerwcu w związku z Tygodniem Bibliotek przygotowujemy ofertę specjalną otwartych zajęć edukacyjnych.

•organizowaniem i prowadzeniem wspomagania bibliotek szkolnych

prowadzenie Sieci Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych (aktualizacja wiedzy bibliotekarskiej, doskonalenie warsztatu pracy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, samokształcenie i samodoskonalenie), konsultacje (selekcja, opracowanie zbiorów elektronicznych, skontrum itp.

• organizowaniem konkursów:

2009: „Moja pierwsza książka” – konkurs plastyczno-literacki,
2010: Konkurs na ekslibris Biblioteki Pedagogicznej w Olecku,
2011: Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Czesława Miłosza,
2012: „Czytamy utwory Janusza Korczaka” – konkurs pięknego czytania,
2013: I Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Słówka i słufka” Juliana Tuwima.
2015 II Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Wierszykarnia” Danuty Wawiłow
2016 III Powiatowy Konkurs Recytatorski: „Tere-fere” Wandy Chotomskiej

• przygotowywaniem i popularyzacją wystaw:

- Są to wystawy poświęcone wybitnym postaciom, ale również upamiętniające ważne wydarzenia i rocznice. W oparciu o ekspozycje prowadzimy zajęcia edukacyjne skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
- W wypożyczalni stale eksponujemy nowości wydawnicze.
- Informujemy o przyznanych nagrodach literackich.

• uczestniczymy w konferencjach, seminariach i innych formach doskonalenia organizowanych przez szkoły i placówki (przygotowujemy wystawy, wystawki i wykazy literatury)

• bierzemy udział w jury konkursów organizowanych przez szkoły i placówki.

• udzielamy instruktażu i pomocy korzystającym z edukacyjnych zasobów Internetu;

udostępniamy sprzęt komputerowy i reprograficzny w ramach Publicznego Punktu Dostępu do Internetu

• organizujemy seminaria dla nauczycieli i spotkania autorskie.

Zbiory

Zbiory biblioteki liczą 28106 woluminów, na które składają się: książki, roczniki czasopism oraz zbiory specjalne. Udostępniane są one przede wszystkim nauczycielom, studentom, rodzicom i uczniom oraz wszystkim zainteresowanym mieszkańcom powiatu oleckiego.

 


Historia biblioteki

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku powstała w 1955 roku. Placówka funkcjonowała początkowo w wydziale oświaty. W roku 1957 Ministerstwo Oświaty wydało instrukcję w sprawie organizacji pedagogicznych bibliotek powiatowych, według której opiekę merytoryczną nad nimi miały sprawować Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie, natomiast wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek winny zapewnić Wydziały Oświaty Powiatowej Rady Narodowej. W lipcu 1969 roku Biblioteka zmieniła lokal - przeniesiono ją do Powiatowego Domu Kultury w Olecku. Z uwagi na trudne warunki (lokal zimny, ciasny i mały – 36 m 2), czyniono starania o nową lokalizację. Mimo niesprzyjających warunków, lata sześćdziesiąte i pierwsza połowa lat siedemdziesiątych to rozkwit różnorodnych form pracy w bibliotece, takich jak spotkania autorskie, wystawy.

W 1974 r. wieloletnie starania o poprawę warunków funkcjonowania biblioteki wreszcie zakończyły się sukcesem, w maju odbyło się uroczyste otwarcie nowego liczącego 86 m2 lokalu przy placu Wolności 22. Tam biblioteka miała swoją siedzibę przez 20 lat.

Do 1975 r. placówka funkcjonowała pod nazwą Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Nadzór i merytoryczną opiekę nad nią sprawowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Białymstoku, natomiast organem prowadzącym był Powiatowy Wydział Oświaty w Olecku.

1975 rok przynosi reformę administracyjną kraju, powstaje 49 województw, w tym województwo suwalskie. Biblioteka staje się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Suwałkach. Finanse naszej placówki przejmuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

W 1989 r. nastąpiła w Polsce zmiana ustrojowa. Dla biblioteki pedagogicznej rozpoczął się trudny okres, m.in. z uwagi na brak środków na zakup książek.

W czerwcu 1994 r. przenieśliśmy się do lokalu przy Alei Zwycięstwa 7. Biblioteka zajmowała powierzchnię 220 m2. Wszystkie pomieszczenia były w pełni wykorzystane.

W 1999 roku pożegnaliśmy się z Suwałkami. W wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju biblioteka stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Biblioteka podlegała Sejmikowi Samorządowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2001 r. nasza placówka przejęła część księgozbioru likwidowanego Kolegium Nauczycielskiego. Otrzymała też sporą ilość sprzętu, m.in. regały, meble, telewizor oraz dwa komputery.

W 2003 roku rozpoczęty został proces automatyzacji zbiorów bibliotecznych, który zakończył się w 2013r.

Jesienią 2006 roku Biblioteka przeprowadziła się do lokalu przy ul. Armii Krajowej 30. Otrzymaliśmy adekwatną do potrzeb powierzchnię. Warto nadmienić, że warunki lokalowe są najlepsze w całej dotychczasowej historii funkcjonowania placówki.

Z dniem 1 września 2014 r. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej naszej placówki. Obecnie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną tworzymy Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Olecku.

Od początku funkcjonowania biblioteki kierowali nią:

• Mieczysław Grądzki (1955-1959)
• Zygmunt Werla (1959-1963)
• Jadwiga Wasilewska (1963-1975)
• Alicja Zubelewicz (1975-1978)
• Anna Klebaniuk (1978-1989)
• Elżbieta Rowińska (1989-2014)
•Elżbieta Domasik (2014- )

 


Przydatne linki

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.