PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

O poradni - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

O poradni

Zobacz:

Historia Poradnia dziś Godziny otwarcia Dyżury specjalistów Pracownicy
Ciekawe linki Biuletyn Informacji Publicznej

 


Historia

We wrześniu 1968roku powstała Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Olecku na mocy zapisu § 26 Ustawy o rozwoju oświaty i wychowania ( Dz.U. z 1961r. nr 32 poz. 160).

Mieściła się przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Nocznickiego 20. Na początku zadania poradni były bardzo zawężone. Ograniczały się "… do udzielania rodzicom ,opiekunom i wychowawcom dzieci i młodocianych pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz porad w sprawie wyboru zawodu dla uczniów szkół podstawowych i średnich".

Na podstawie Art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz § 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.06.1993r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych i ostatecznie Decyzją nr 45/93 z dnia 10 września 1993r. Kurator Oświaty w Suwałkach Jarosław Zieliński przekształca Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Olecku w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku. Poradnia rozszerza swoją działalność o nowe obszary i w ciągu kolejnych lat kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę.

Aktualnie, od 2005 roku znajduje się na ul. Zamkowej 2, a od 2010roku również na ul. Zamkowej 4.

Pierwszym dyrektorem od 15 września 1968r. PW-Z w Olecku była Pani Edwarda Kierwiak. Potem Pani Lucyna Szeparowicz, Pani Wiesława Wróblewska, Pani Jadwiga Lipa.

Obecnie od 2008 roku stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku objęła Elżbieta Domasik.

Grono pedagogiczne w różnych okresach tworzyli m.in.:
Edwarda Kierwiak, Michał Balicki, Henryk Wąsowski, Janusz Moryc, Danuta i Andrzej Zaniewscy, Krystyna Nurzyńska- Jakuszko, Jolanta Wojtkowska, Bożenna Baraniecka, Janina Baczkun, Beata Niesterczuk, Elżbieta Szczecina, Lucyna Szeparowicz, Wiesława Wróblewska, Elżbieta Domasik, Krystyna Zdan, Jadwiga Lipa, Halina Matwiejczyk, Agnieszka Nowak- Lasota, Marcin Czekay, Joanna Wiśniewska, Elżbieta Cieślukowska, Agnieszka Chyża-Rogalska, Irena Żuryńska, Beata Czepułkowska, Agnieszka Wojnowska, Magdalena Sadłowska, Sylwia Aneszko (Safinowska), Agnieszka Szymańska-Chodnicka, Barbara Krajewska, Jadwiga Agnieszka Czajewska, Paulina Naruszewicz, Hanna Jacewicz, Karol Bogdański, Anna Zaniewska (Rydzewska), Angelika Kopiczko.

Pracę grona pedagogicznego wspomagali pracownicy administracji i obsługi m.in.:
Barbara Dowejko, Jadwiga Konewko, Danuta Golak, Teresa Makowska, Helena Jakubowska, Ryszard Bartoszuk, Zofia Moroz, Helena Waszkiewicz, Ewa Smaż, Kazimierz Talipski, Jan Jankowski, Aleksander Sulima, Antoni Walicki, Ryszard Krzesicki, Jan Wojciechowski, Waldemar Białowąs, Marek Ardziejewski, Henryk Tumiel, Katarzyna Chracewicz, Hanna Jagłowska.

Poradnia dziś

Misja

Jesteśmy Zespołem Specjalistów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej, starając się odpowiadać na potrzeby naszych klientów, korzystając z wieloletnich doświadczeń, wypracowanych metod i tradycji naszej placówki.

PCWE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku jest placówką oświatową,, ogólnodostępną, bez barier architektonicznych, działającą w warunkach pełnej dyskrecji, w oparciu o zasadę równości i tolerancji.

Działalność statutowa

Pomoc jest bezpłatna, obejmuje zajęcia w formie indywidualnej i grupowej na wszystkich etapach edukacyjnych, na terenie placówki/domu rodzinnego lub poradni:

 • Działalność diagnostyczna- opiniowanie i orzecznictwo
 • Badania przesiewowe słuchu "Słyszę"
 • Badania przesiewowe mowy "Mówię"
 • Badania przesiewowe wzroku "Widzę"
 • Badania audiometryczne słuchu
 • Formy pomocy bezpośredniej:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej,
 • Rehabilitację/usprawnianie ruchowe małego dziecka
 • Opiekę na dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą
 • Opiekę na dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Logoterapię
 • Bajkoterapię
 • Terapię metodą integracji sensorycznej SI
 • Trening EEG Biofeedback
 • Trening słuchowy metodą Johansena IAS
 • Trening widzenia
 • Doradztwo zawodowe, zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu
 • Mediacje i negocjacje
 • Wspomaganie doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
 • Konsultacje uczniom, rodzicom i nauczycielom
 • Dyżury specjalistów

  Dyżury odbywają się w godzinach 17:00-18:30.

  21.02.19
  Angelika Kopiczko- pedagog
  Katarzyna Łukasiuk- Kalska- psycholog
  Wiesława Wróblewska- neurologopeda
  Sylwia Aneszko- fizjoterapeuta

  21.03.19
  Krystyna Zdan- doradca zawodowy
  Barbara Krajewska- surdopedagog
  Katarzyna Łukasiuk- Kalska- psycholog
  Wiesława Wróblewska-neurologopeda

  11.04.19
  Krystyna Zdan- doradca zawodowy
  Joanna Wiśniewska- psycholog, terapeuta SI
  Elżbieta Cieślukowska- pedagog
  Sylwia Aneszko- fizjoterapeuta

  23.05.19
  Agnieszka Szymańska- Chodnicka- psycholog
  Anna Zaniewska- logopeda
  Barbara Krajewska- surdopedagog

  06.06.19
  Elżbieta Domasik- Dyrektor PCWE w Olecku

  Godziny otwarcia

  Godziny pracy pracowników pedagogicznych:

  poniedziałek 7:30-18:00
  wtorek 7:30-18:00
  środa 8:00-18:00
  czwartek 8:00-16:00
  piątek 8:00-17:00

  Sekretariat czynny w godz. 7:30-15:30.

  Ważne! Godziny zajęć dostosowane do potrzeb klientów!

  Pracownicy pedagogiczni

  W naszej poradni pracują wykwalifikowani specjaliści:

 • mgr Elżbieta Domasik - dyrektor, pedagog, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, trener EEG Biofeedback, terapeuta behawioralny, WWRD, trener umiejętności społecznych TUS SST
 • mgr Sylwia Aneszko - fizjoterapeuta, WWRD
 • mgr Elżbieta Cieślukowska - pedagog, terapeuta pedagogiczny
 • mgr Angelika Głowicka - pedagog, terapeuta pedagogiczny, tyflopedagog, surdopedagog
 • mgr Barbara Krajewska - surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, WWRD
 • mgr Paulina Naruszewicz - neurologopeda, surdologopeda, WWRD
 • mgr Anna Zaniewska - pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, WWRD
 • mgr Magdalena Sadłowska - psycholog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, WWRD, Powiatowy Koordynator ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • mgr Agnieszka Szymańska—Chodnicka - psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny, WWRD
 • mgr Joanna Wiśniewska - psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej, WWRD, specjalista ds. kierowania nieletnich do MOS i MOW
 • mgr Wiesława Wróblewska - neurologopeda, pedagog, trener w zakresie treningu słuchowego metodą Johansena IAS, WWRD
 • mgr Krystyna Zdan - pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, p.o. Powiatowego Koordynatora ds. informacji edukacyjno- zawodowej
 • mgr Katarzyna Łukasiuk - Kalska - psycholog
 • mgr Grażyna Gref-Koncewicz - psycholog
 • Pracownicy administracji i obsługi

 • Bożena Grzymkowska - główna księgowa
 • Alicja Kochanowska - specjalista
 • Urszula Słabińska - obsługa
 •  

  Ciekawe linki

  Strona Ministerstwa Edukacji Narodowej
  www.men.gov.pl

  Strona Ośrodka Rozwoju Edukacji
  www.ore.edu.pl

  Strona Polskiego Towarzystwa Dysleksji
  www.ptd.edu.pl

  Strona Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  www.ptp.org.pl

  Strona Grupy Synapsis
  www.synapsis.pl

  Strona Polskiego Towarzystwa Zespołu Aspergera
  www.asperger.org.pl

  Strona Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych
  www.pzg.org.pl

  Strona firmy Arante - producenta programów edukacyjnych
  www.arante.pl

  Produkty Young Digital Planet do diagnozy i terapii logopedycznej z serii Edusensus
  www.edusensus.pl

  Strona Ortograffiti - metody nauki zasad ortografii
  www.ortograffiti.pl

  Strona Wydawnictwa Harmonia
  www.harmonia.edu.pl

  Strona Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych
  www.pracowniatestow.pl

   

  © Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
  E-marketing mrozowski.net.pl.