PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

Ochrona danych osobowych RODO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania edukacji w Olecku- Elżbieta Domasik. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: trdycyjnie - listownie na adres siedziby: Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko; telefonicznie 87 523 93 387; elektronicznie e-mail: e.domasik@pcwe.olecko.pl.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzeja Marka Kisiela, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko lub poczty elektronicznej e-mail: iodo@pcwe.olecko.pl .

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy;
 • wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku;
 • podejmowania zadań Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni czy Biblioteki, będących w strukturach organizacyjnych placówki, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).
 • 4) Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiot przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

  5) Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

  6) Odbiorcą danych osobowych są:

 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 • 7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym;
 • wydania zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia jest wymogiem ustawowym.
 • 9) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

  10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

   

   

  © Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
  E-marketing mrozowski.net.pl.