PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

Specjaliści informują - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

Specjaliści informują

Zobacz:

Doradca zawodowy Logopeda Psycholog Pedagog

 


Doradca zawodowy

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku.

Obserwacja życia codziennego wskazuje, że nie wszyscy są zadowoleni z wykonywanej przez siebie pracy. Spotykamy ludzi, którzy nie znoszą swojej profesji, robią to, do czego nie mają zdolności i czego po prostu nie lubią. Wybór zawodu to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. Świadome zaplanowanie swojej ścieżki kariery zawodowej to długi i niełatwy proces, dlatego młody człowiek, uczeń gimnazjum czy szkoły ponadgimnazjalnej, nie powinien wówczas pozostać z tą trudną decyzją sam.

Praca zawodowa daje nam nie tylko możliwość zarabiania pieniędzy, ale także możliwość ciekawego życia, spotkania interesujących ludzi, nawiązania satysfakcjonujących kontaktów, rozwijania i kształtowania swojej osobowości. Dobrze wybrany zawód to również gwarancja samorealizacji, poczucie osiągnięcia sukcesu.

Do zadań statutowych Poradni w zakresie poradnictwa edukacyjno - zawodowego należy pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji rodzicom z zakresu problematyki wyboru zawodu przez ich dzieci, a także wsparcie merytoryczne nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w realizacji zadań z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego.

Indywidualne wsparcie ucznia w zakresie pomocy edukacyjno - zawodowej następuje wyłącznie po zgłoszeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna i po złożeniu w sekretariacie Poradni odpowiedniego wniosku.

Skorzystanie z porady zawodoznawczej i badania w kierunku wyboru kierunku kształcenia i zawodu jest dobrowolne i bezpłatne Czekamy szczególnie na uczniów, którzy są niezdecydowani, jaką szkołę wybrać oraz na tych, którzy potrzebują utwierdzenia się w tym, że dokonali słusznych wyborów.

Osoby odpowiedzialne za realizację poradnictwa zawodowego w PP-P w Olecku to: Krystyna Zdan – doradca zawodowy i Magdalena Sadłowska – psycholog.

W ramach realizowanych zadań doradca zawodowy Krystyna Zdan pełni funkcję Powiatowego Koordynatora ds. Doradztwa Edukacyjno – Zawodowego.

Zapraszamy!

Warto poświęcić czas na zaplanowanie swojej przyszłości zawodowej!

 

Poradnictwo zawodowe w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Olecku obejmuje:

 • indywidualne porady edukacyjne i zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 • indywidualne badania diagnostyczne dla uczniów określające ich preferencje, predyspozycje i zainteresowania zawodowe.
 • opiekę nad uczniami z problemami zdrowotnymi w aspekcie podejmowanych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 • udzielanie pomocy szkołom w procesie przygotowania uczniów do wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu.
 • prowadzenie w szkołach zajęć grupowych przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery, radzenia sobie ze stresem, aktywnego poszukiwania pracy oraz wejścia na rynek pracy.
 • spotkania informacyjne dla rodziców na terenie szkół na temat ich roli we wspieraniu własnego dziecka w procesie podejmowania przez nie decyzji edukacyjno - zawodowych, struktury szkolnictwa zawodowego i możliwości uzyskiwania kwalifikacji zawodowych, zasad rekrutacji uczniów do szkół itp.
 • spotkania szkoleniowo - informacyjne z nauczycielami, pedagogami i szkolnymi doradcami zawodowymi dotyczące realizowania zadań z zakresu orientacji i poradnictwa zawodowego w szkole.
 • udostępnianie informacji o sieci szkolnictwa na poziomie lokalnym, rodzajach szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
 • Poradnia wydaje następujące opinie w sprawie:

 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy (OHP).
 • pierwszeństwa w przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia. W tych przypadkach rodzice/ prawni opiekunowie powinni dostarczyć aktualną dokumentację lekarską dotyczącą choroby syna bądź córki, stanowiącą podstawę do określenia przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu.
 • możliwości podjęcia praktycznej nauki zawodu przez ucznia, który nie ukończył 16 lat do 1 września roku szkolnego, w którym rozpocznie praktykę zawodową.
 •  

  Doradca zawodowy pomaga:

 • w przygotowaniu młodzieży do trafnego wyboru zawodu,
 • w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, osobowości zawodowej, uzdolnień, zainteresowań i kompetencji uczniów,
 • poznaniu siebie (mocnych i słabych stron),
 • w planowaniu kształcenia i budowaniu ścieżki kariery zawodowej,
 • informuje o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, o zawodach na rynku pracy,
 • informuje, jak i gdzie szukać dodatkowych źródeł informacji dotyczących wyboru zawodu,
 • uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych szukać alternatywnych możliwości kształcenia,
 • w przygotowaniu ucznia do roli pracownika,
 • rodzicom i opiekunom efektywnie wspierać ich dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych,
 • wspiera działania szkół mające na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy uczniów.
 •  

  Oferta Poradni na rok szkolny 2015/2016 z zakresu poradnictwa edukacyjno – zawodowego.

  Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży:

   

  Wspomaganie rodziców:

   

  Wspomaganie liderów doradztwa zawodowego ze szkół:

  Grupa Wsparcia dla koordynatorów Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w ramach sieci współpracy i samokształcenia, obejmująca:

 • wsparcie merytoryczne w planowaniu i realizacji zadań z zakresu orientacji i poradnictwa edukacyjno – zawodowego na różnych etapach kształcenia w ramach Punktu Konsultacyjnego w Poradni dla liderów doradztwa – wtorki w godz. 15:00 do 17:00.
 • pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez indywidualne konsultacje i działalność informacyjno – szkoleniową.
 • Powiatowe Konkursy zawodoznawcze dla uczniów:

 • na poziomie gimnazjum Konkurs Plastyczny pt. „ Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości ”, którego celem jest zachęcanie uczniów do świadomego planowania własnej kariery zawodowej oraz rozwijanie zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, specjalnościach i świecie pracy.
 • na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej Konkurs Fotograficzny pt. „ Oni w pracy – zawodowa migawka ”, którego celem jest przygotowanie uczniów do przejścia z systemu edukacyjnego na rynek pracy oraz popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o rynku pracy.
 • Etapy:

  I. Etap szkolny – wyłonienie szkolnych laureatów.

  II. Etap powiatowy - finał na terenie PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku.

   

  Opracowała: mgr Krystyna Zdan - pedagog, doradca zawodowy.

   

  Logopeda

   

  Psycholog

  Integracja sensoryczna

  Niechęć do jedzenia niektórych pokarmów, niezdarność, a nawet trudności w nauce mogą mieć swe źródło w zaburzeniach integracji sensorycznej. Maluchowi wtedy najbardziej pomoże odpowiednia terapia.

  Tajemniczo brzmiący termin "integracja sensoryczna" oznacza po prostu proces, który rozpoczyna się od odbioru rozmaitych bodźców z otoczenia: wzrokowych, słuchowych, dotykowych, itd. W układzie nerwowym następuje ich selekcja i "obróbka" - bodźce płynące z różnych zmysłów muszą zostać złożone w całość, która pozwoli odpowiednio zareagować na sytuację. Niemowlę robi to odruchowo np. kiedy noworodek czuje, że znalazł się w objęciach mamy i wyczuwa zapach jej piersi, automatycznie kieruje głowę tam, skąd płynie mleko - integruje informacje docierające za pośrednictwem zmysłu dotyku i węchu. Z czasem układ nerwowy rozwija się i jest zdolny do integrowania wielu sygnałów naraz i pokierowania bardziej złożoną reakcją. Kiedy np. chłopiec gra w piłkę z tatą, musi widzieć, gdzie stoi tata, śledzić tor piłki, podążać za nią nie tracąc równowagi i w końcu piłkę złapać albo rzucić czy kopnąć tak, by trafiła do taty albo do bramki. Czasami jednak proces integracji nie przebiega tak gładko.

  Czasem dziecko reaguje na niektóre bodźce nadmiernie – jest to nadwrażliwość.

  Na przykład dziecko mające nadwrażliwość dotykową unika zabaw, w których pobrudzi ręce, z plasteliną, modeliną, ma niechęć do czynności toaletowych takich jak mycie zębów, obcinanie paznokci. Dzieci z nadwrażliwością słuchową – nadmiernie reagują na dźwięki, których inni nawet nie zauważają, źle znoszą hałas w skupiskach dzieci, np. podczas przerwy śródlekcyjnej.

  Są też maluchy, które reagują na bodźce niedostatecznie (mówimy wówczas o podwrażliwości). Wówczas poszukują silniejszych bodźców, np. z zapamiętaniem huśtają się albo kręcą w kółko, są też bardzo aktywne lub gwałtowne w zabawach z rówieśnikami.

   

  Przyczyny zaburzeń

  Określa się, że zaburzenia integracji sensorycznej mogą wystąpić u wcześniaków (ich układ nerwowy jest niedojrzały), a także u dzieci, których matki musiały w ciąży leżeć (więc maluchy w życiu płodowym miały mniej doznań zmysłowych). Inne "czynniki ryzyka" to uszkodzenia okołoporodowe i niedotlenienie w czasie porodu oraz uwarunkowania genetyczne.

  Ponadto obecny styl życia nie sprzyja rozwojowi ruchowemu - dzieci mało się ruszają, w zapomnienie popadły tzw. zabawy podwórkowe ( skakanka, gra w gumę, wspinanie się na drzewa), dużo czasu spędzają przed telewizorem, przy komputerze. Mogą mieć przez to problem z czuciem własnego ciała, koordynacją ruchów, utrzymywaniem równowagi i ze sprawnością manualną.

   

  Możliwe konsekwencje

  Zaburzenia integracji sensorycznej mogą być przyczyną opóźnienia w rozwoju ruchowym i rozwoju mowy. Dziecko może mieć kłopoty z koordynacją ruchów, samoobsługą, koncentracją uwagi (a za tym często idą trudności w nauce). A wszystko to w konsekwencji często prowadzi do problemów emocjonalnych.

   

  Potrzebna diagnoza

  Jeśli dziecko ma trudności, które mogłyby wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej, warto udać się do specjalisty.

  Diagnoza integracji sensorycznej polega na obserwacji dziecka w zabawie, wywiadzie z rodzicami i - w przypadku dzieci powyżej 4. roku życia - na specjalistycznych testach. Zazwyczaj potrzeba dwóch, trzech spotkań, aby postawić diagnozę.

  Jeśli chodzi o niemowlęta, to diagnozę powinien stawiać fizjoterapeuta (rehabilitant), który ocenia płynność i koordynację ruchów malucha.

  Jeśli terapeuta stwierdzi, że dziecko potrzebuje pomocy, skieruje go na odpowiednią terapię.

   

  Terapia

  Sama terapia jest zazwyczaj bardzo lubiana przez dzieci. Na odpowiednio wyposażonej sali mogą doświadczać, odczuwać zmiany kierunków ruchu, zaspokoić swoją potrzebę ruchu. Stymulacja powinna być systematyczna, dlatego zwykle rodzice obserwują zajęcia i dostają wskazówki do organizowania otoczenia i zabaw z dzieckiem w domu.

  Aby zapobiegać zaburzeniom w zakresie integracji sensorycznej zachęcajmy nasze dzieci do wszelkiej aktywności ruchowej od najmłodszych lat. Ruch i zabawa na świeżym powietrzu, wspinanie się, huśtanie, jazda na rowerze to ważne osiągnięcia integracji sensorycznej.

   

  Opracowała: mgr Joanna Wiśniewska - psycholog, terapeuta SI.

   

  Szukaj też w internecie:

  Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej - www.integracjasensoryczna.org.pl
  SInet Edukacja i Terapia - www.integracjasensoryczna.com.pl
  Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej - www.pstis.pl

  Przygotowano na podstawie artykułu w „e Dziecko” na portalu Gazeta.pl z konsultacją Małgorzaty Kargi, terapeutki.

   

  Pedagog

  Metoda EEG Biofeedback

  Zapraszamy do zapisów na terapię Biofeedback (tel: 87 523 93 38)

  EEG Biofeedback (ElektroEncefaloGraf – biologiczne sprzężenie zwrotne), znany również jako Neurofeedback jest nową, opartą na naukowych podstawach, metodą zwiększania możliwości naszego umysłu.

  Metoda ta pozwala poprawiać i optymalizować pracę mózgu człowieka:

  Opiera się na uczeniu samokontroli pracy mózgu za pomocą sprzężenia zwrotnego, przy wykorzystaniu specjalistycznej techniki komputerowej.

  Dzięki treningom EEG Biofeedback uczymy się panować nad swoimi falami mózgowymi. Osoba wykonująca trening uczestniczy w specjalistycznych grach wideo, którymi kieruje jedynie przy pomocy własnych myśli.

  Metoda powstała w ośrodku szkolenia kosmonautów w NASA (USA). Oprócz astronautów korzysta z niej również wielu biznesmenów i wybitnych sportowców (np. Adam Małysz).

  Osoba trenująca widzi na monitorze wideogrę, którą steruje wyłącznie za pomocą własnych myśli.

  Wykres fal mózgowych rejestrowanych przez elektrody na głowie trenującego przekazywany jest do komputera terapeuty, który obserwuje, jakie fale należy wzmacniać, a jakie osłabiać.

  Kiedy trenujący wytwarza fale o pożądanej częstotliwości gra się udaje i otrzymuje punkty. Jeżeli przeważają fale niepożądane, nie dostaje punktów.

  Sprzężenie zwrotne polega na dostarczaniu osobie trenującej ciągłej informacji wizualnej i słuchowej o występowaniu pożądanych lub niepożądanych w danej chwili fal mózgowych w przebiegu wideogry. W ten sposób utrwala się optymalny wzorzec pracy mózgu.

  Terapia nie ma działań ubocznych. Jest ujęta w spisie procedur medycznych przez Światową Organizację Zdrowia.

  W naszej Poradni terapię EEG Biofeedback prowadzimy od 2012r..

  Zdarza się, że terapia ta jest uzupełnieniem innych form terapii prowadzonych na terenie naszej placówki.

  EEG-Biofeedback to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej – skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu ludzkiego. Daje możliwość poprawy koncentracji, usprawnienia pamięci, uczy szybkiego wchodzenia w stan relaksu (a tym samym radzenia sobie ze stresem), lepszego panowania nad reakcjami emocjonalnymi.

  Uwaga…

  Dzieci powinny być wcześniej zdiagnozowane przez psychologa w zakresie ogólnej sprawności intelektualnej oraz dysfunkcji, będącej powodem skierowania na terapię.

  Pożądana jest też konsultacja u neurologa wyjasniająca, czy nie ma przeciwwskazań do podjęcia takiej terapii.

  Uczestniczenie w terapii Biofeedback nie zastępuje innych form pracy pedagogicznej i psychologicznej z dzieckiem (np. terapii pedagogicznej, psychoterapii itp.).

  Terapia EEG-Biofeedback w PCWE Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku prowadzona jest przez pedagoga Elżbietę Domasik- trenera EEG Biofeedback.

  Opracowała: mgr Elżbieta Domasik - pedagog, trener EEG Biofeedback.

   

  © Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
  E-marketing mrozowski.net.pl.