Historia Biblioteki

Historia Biblioteki

Biblioteka Pedagogiczna w Olecku powstała w 1955 roku. Placówka funkcjonowała początkowo w wydziale oświaty. W roku 1957 Ministerstwo Oświaty wydało instrukcję w sprawie organizacji pedagogicznych bibliotek powiatowych, według której opiekę merytoryczną nad nimi miały sprawować Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie, natomiast wszelkie wydatki związane z funkcjonowaniem placówek winny zapewnić Wydziały Oświaty Powiatowej Rady Narodowej. W lipcu 1969 roku Biblioteka zmieniła lokal – przeniesiono ją do Powiatowego Domu Kultury w Olecku. Z uwagi na trudne warunki (lokal zimny, ciasny i mały – 36 m 2), czyniono starania o nową lokalizację. Mimo niesprzyjających warunków, lata sześćdziesiąte i pierwsza połowa lat siedemdziesiątych to rozkwit różnorodnych form pracy w bibliotece, takich jak spotkania autorskie, wystawy.

W 1974 r. wieloletnie starania o poprawę warunków funkcjonowania biblioteki wreszcie zakończyły się sukcesem, w maju odbyło się uroczyste otwarcie nowego liczącego 86 m2 lokalu przy placu Wolności 22. Tam biblioteka miała swoją siedzibę przez 20 lat.

Do 1975 r. placówka funkcjonowała pod nazwą Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Nadzór i merytoryczną opiekę nad nią sprawowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Białymstoku, natomiast organem prowadzącym był Powiatowy Wydział Oświaty w Olecku.

1975 rok przynosi reformę administracyjną kraju, powstaje 49 województw, w tym województwo suwalskie. Biblioteka staje się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Suwałkach. Finanse naszej placówki przejmuje Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.

W 1989 r. nastąpiła w Polsce zmiana ustrojowa. Dla biblioteki pedagogicznej rozpoczął się trudny okres, m.in. z uwagi na brak środków na zakup książek.

W czerwcu 1994 r. przenieśliśmy się do lokalu przy Alei Zwycięstwa 7. Biblioteka zajmowała powierzchnię 220 m2. Wszystkie pomieszczenia były w pełni wykorzystane.

W 1999 roku pożegnaliśmy się z Suwałkami. W wyniku ostatniej reformy administracyjnej kraju biblioteka stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie. Biblioteka podlegała Sejmikowi Samorządowemu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W 2001 r. nasza placówka przejęła część księgozbioru likwidowanego Kolegium Nauczycielskiego. Otrzymała też sporą ilość sprzętu, m.in. regały, meble, telewizor oraz dwa komputery.

W 2003 roku rozpoczęty został proces automatyzacji zbiorów bibliotecznych, który zakończył się w 2013r.

Jesienią 2006 roku Biblioteka przeprowadziła się do lokalu przy ul. Armii Krajowej 30. Otrzymaliśmy adekwatną do potrzeb powierzchnię. Warto nadmienić, że warunki lokalowe są najlepsze w całej dotychczasowej historii funkcjonowania placówki.

Z dniem 1 września 2014 r. nastąpiła zmiana w strukturze organizacyjnej naszej placówki. Obecnie wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną tworzymy Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, którego organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Olecku.

Od początku funkcjonowania biblioteki kierowali nią:

  • Mieczysław Grądzki (1955-1959)
  • Zygmunt Werla (1959-1963)
  • Jadwiga Wasilewska (1963-1975)
  • Alicja Zubelewicz (1975-1978)
  • Anna Klebaniuk (1978-1989)
  • Elżbieta Rowińska (1989-2014)
  • Elżbieta Domasik (2014- 2023 )
  • Joanna Markowska (2023-       )
Skip to content