RODO

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku – Joanna Markowska. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: tradycyjnie – listownie na adres siedziby: Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko; telefonicznie 87 523 93 387; elektronicznie e-mail: .

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Andrzeja Marka Kisiela, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zamkowa 2, 19-400 Olecko lub poczty elektronicznej e-mail: .

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy;
  • wydania w formie pisemnej zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku;
  • podejmowania zadań Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Poradni czy Biblioteki, będących w strukturach organizacyjnych placówki, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

4) Państwa dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiot przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw.

5) Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji w Olecku oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.

6) Odbiorcą danych osobowych są:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

  • objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest wymogiem ustawowym;
  • wydania zaświadczenia/informacji/opinii/orzeczenia jest wymogiem ustawowym.

9) Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content