PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

Oferta - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

Oferta

Zobacz:

Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Wsparcie rodziców Nauczyciele

 


Wychowanie przedszkolne

Nazwa zajęć Prowadzący
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dzieci 5-6 letnich z terenów wiejskich"Matmoludki" z wykorzystaniem metody E.Gruszczyk - Kolczyńskiej Wiesława Wróblewska
Elżbieta Cieślukowska
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne rozwój dzieci 5-6 letnich z terenów wiejskich"Ja to potrafię!" Wiesława Wróblewska
Elżbieta Cieślukowska
Zajęcia ogólnorozwojowe 5-6-letnich w przedszkolach"Spotkanie z bajką" Magdalena Sadłowska
Agnieszka Szymańska - Chodnicka
Zajęcia ogólnorozwojowe 5-,6-letnich w przedszkolach „ Spotkanie z bajką” Magdalena Sadłowska
Agnieszka Szymańska -Chodnicka
Zajęcia stymulujące rozwój dzieci 5-,6-letnich z elementami integracji sensorycznej"Widzę, słyszę i czuję" Elżbieta Domasik
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych"Pajacyk" Elżbieta Domasik
Zajęcia ogólnorozwojowe z edukacji antynikotynowej"Czyste powietrze wokół nas" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia rozwijające dla dzieci 5-6 letnich"Metoda dobrego startu" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska
Zajęcia rozwijające dla oddziałów przedszkolnych"Esy-floresy i hocki-klocki" Joanna Wiśniewska
Barbara Krajewska
Zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego"Co to jest złość?" Joanna Wiśniewska
Barbara Krajewska
Zajęcia psychoedukacyjne z elementami treningu widzenia i słyszenia"Magiczna podróż do Akademii Pana Kleksa" Paulina Naruszewicz
Angelika Kopiczko
Profilaktyczne zajęcia logopedyczne dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym"Językiem malowane" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Zajęcia rozwijające zdolności fonologiczne dzieci 5-6-letnich w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego"Głoskowe wyprawy dla wprawy" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-4-letnich"Humory i humorki" Anna Rydzewska
Agnieszka Szymańska-Chodnicka

Szkoła podstawowa

Nazwa zajęć Prowadzący
Zajęcia psychoedukacyjne "Zabawy sensoryczne" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska
Zajęcia rozwijające zdolności fonologiczne uczniów klas I"Głoskowe wyprawy dla wprawy" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Zajęcia ogólnorozwojowe "Stres - potrafię sobie poradzić z nim"  
Zajęcia psychoedukacyjne z treningu widzenia i słyszenia "Magiczna podróż do Akademii Pana Kleksa" Paulina Naruszewicz
Angelika Kopiczko
Zajęcia psychoedukacyjne "Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia profilaktyczne "Zachowaj FAS (ON)- zapobieganie zjawisku Płodowego Zespołu Alkoholowego" Anna Rydzewska
Agnieszka Szymańska - Chodnicka
Zajęcia psychoedukacyjne "Razem damy sobie radę" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej na temat "Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej na temat "Jak radzić sobie ze stresem? Wykorzystanie mnemotechnik w uczeniu się" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia psychoedukacyjne "Mój dom, moja rodzina" Joanna Wiśniewska
Krystyna Zdan
Zajęcia profilaktyczne "Przemoc rówieśnicza w świetle prawa" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne"AGRESJA-JA?" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska
Zajecia psychoedukacyjne "Facebook i co dalej?" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska

Gimnazjum

Nazwa zajęć Prowadzący
Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne"Horyzonty" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne "Przemoc rówieśnicza w świetle prawa" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne"Stres i uzależnienia" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia profilaktyczne "Edukacja prawna w szkole- agresja słowna, plotki, pomówienia, nękanie, ofiara przemocy" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne " W poszukiwaniu wartości" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia psychoedukacyjne"Zmiana - stały element życia" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe "Z jakim zawodem mi po drodze" dla klas II gimnazjum Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe " Pewny start w niepewną przyszłość" aktywizujące do wyboru zawodu dla uczniów klas III , Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe "Moja perspektywa zawodowa- rynek pracy dziś i jutro" uczniom kl.III Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska

Szkoła ponadgimnazjalna

Nazwa zajęć Prowadzący
Spotkania interaktywne z uczniami "Bądź autorem swojej kariery- poznaj nowe wyzwania rynku pracy" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe "Kompetencje personalno-społeczne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska

Rodzice i opiekunowie

Nazwa zajęć Prowadzący
Warsztaty "Szkoła dla Rodziców" Joanna Wiśniewska
Elżbieta Cieślukowska
Warsztaty dla rodziców dzieci 3-4 letnich "Jak wychowywać?" Elżbieta Domasik
Warsztaty z rodzicami dzieci z oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego "Rodzic domowym terapeutą" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Warsztaty dla rodziców dzieci 6-letnich nt. "Jak lepiej wspierać swoje dziecko w jego gotowości do nauki szkolnej " Magdalena Sadłowska
Krystyna Zdan
Warsztaty z rodzicami "Jak budować właściwe relacje z dzieckiem?" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas III "Moje dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną?" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Warsztaty dla rodziców dzieci 6-letnich "Jak lepiej wspierać swoje dziecko w jego gotowości do nauki szkolnej?" Agnieszka Szymańska - Chodnicka
Warsztaty dla rodziców dzieci 5-6 letnich "Przed pierwszym dzwonkiem... Co każdy rodzic powinien wiedzieć o gotowości dziecka do nauki?" Elżbieta Domasik
Porady i konsultacje logopedyczne Wiesława Wróblewska
Paulina Naruszewicz
Pomoc psychoterapeutyczna rodzicom w celu rozwijania ich umiejętności radzenia sobie z trudnościami związanymi z opieką i wychowaniem dziecka. Jadwiga Lipa
Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas III gimnazjum na temat "Moje dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną" Magdalena Sadłowska
Krystyna Zdan

Nauczyciele

Nazwa zajęć Prowadzący
Konsultacje i porady bez badań nauczycielom, wychowawcom w szkołach i placówkach. Wszyscy pracownicy pedagogiczni PCWE
Warsztat diagnostyczny dla specjalistów szkolnych mających uprawnienia do posługiwania się "BATERIAMI". Elżbieta Domasik
Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych Joanna Wiśniewska
Elżbieta Domasik
Sieć współpracy i samokształcenia logopedów "Klub Logopedy" Wiesława Wróblewska
Paulina Naruszewicz
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych/liderów doradztwa ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach realizacji zadań w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Udostępnianie osobom zainteresowanym zbiorów informacji zawodowej dostępnych w Poradni - przewodniki po zawodach, filmy o zawodach, literatura ;również w ramach realizacji zadań powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie zainteresowanym osobom informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia w ramach realizacji zadań powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Udostępnianie pozyskiwanych od wojewódzkiego koordynatora różnych informacji o tematyce zawodoznawczej zainteresowanym osobom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach realizacji zadań powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Krystyna Zdan
Inne zadania Powiatowego Koordynatora ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Krystyna Zdan

 

Wspomaganie szkół i przedszkoli-2018/2019

WSPOMAGANIE, ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁPRACY

PCWE PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ

w Olecku

Z PRZEDSZKOLAMI, SZKOŁAMI, PLACÓWKAMI .

 

I. Zasięg działania PPP

PCWE Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Olecku sprawuje opiekę psychologiczno – pedagogiczną nad dziećmi 0-7 lat, przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi z gmin: Olecko, Wieliczki,Świętajno i Kowale Oleckie.

.

II. Zakres współpracy poradni z przedszkolami, szkołami, placówkami:

Pracownicy poradni udzielają pomocy nauczycielom, wychowawcom oraz specjalistom
w realizowaniu przez nich zadań profilaktycznych, wychowawczych oraz edukacyjnych
w przedszkolach, szkołach i placówkach w zakresie:

rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów z klas I-III szkoły podstawowej;

planowania i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów;

opracowywania i realizacji IPET;

określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiednich ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia niepełnosprawnego;

rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych;

podejmowania działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;

prowadzenia edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci
i młodzieży;

udzielania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi wsparcia merytorycznego.

Pracownicy poradni wspomagają przedszkola, szkoły i placówki w zaplanowaniu
i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy w/w placówek w zakresie :

wynikającym z kierunku realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zgodnie
z art.60 ust. 3 pkt 1 Ustawy Prawo oświatowe oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe;

realizacji podstaw programowych;

rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania
i wychowania;

analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminów,
o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c, 21d ustawy o systemie oświaty;

potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków,

innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Szczegółowy zakres współpracy poradni z przedszkolami, szkołami, placówkami znajduje się
w Statucie PCWE/PP-P w Olecku.

Współpraca z przedszkolami, szkołami lub placówkami realizowana jest głównie poprzez:

diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną zgłaszanych problemów dzieci i młodzieży;

terapię logopedyczną oraz pedagogiczną dzieci i młodzieży;

terapię rodzin i terapię psychologiczną;

usprawnianie ruchowe małego dziecka;

inne terapie wspierające,np.: terapię integracji sensorycznej SI, trening słuchowy Johansen IAS, trening EEG Biofeedback;

przesiewowe badania wzroku, słuchu, mowy;

działania na rzecz dziecka zdolnego;

zajęcia profilaktyczne i psychoedukacyjne dla dzieci i uczniów;

zajęcia aktywizujące uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

poradnictwo i doradztwo zawodowe;

konsultacje dla nauczycieli, rodziców, dzieci i młodzieży;

warsztaty i spotkania tematyczne dla nauczycieli i rodziców;

terapię WWRD;

interwencje i mediacje w sytuacjach kryzysowych;

wsparcie zespołów nauczycielskich w zakresie dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającej ocenę efektywności indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego .

.
III. Organizacja współpracy pracowników poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami
z obszaru działania poradni:

Dyrektor poradni przydziela pracownikom w każdym roku szkolnym odpowiedzialność za współpracę w poszczególnych obszarach z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi z rejonu działania poradni.

Wykaz pracowników i podległych im szkól/przedszkoli i placówek znajduje się
w sekretariacie i dokumentacji poradni oraz na stronie internetowej.

Każda szkoła, przedszkole lub placówka jest poinformowana, który pracownik poradni odpowiada za współpracę w danym obszarze.

Informacje na ten temat przekazywane są podczas wizyt w szkołach/przedszkolach, placówkach, rozmów telefonicznych z dyrektorami i nauczycielami, spotkań
z pedagogami szkolnymi, przy przekazywaniu oferty programowej oraz na stronie internetowej.

Oferta poradni zamieszczana jest na stronie internetowej.

Terminy wizyt pracowników poradni w szkołach, przedszkolach i placówkach ustalane są z dyrektorem przedszkola/ szkoły, placówki, pedagogiem szkolnym lub nauczycielami (w zależności od formy i zakresu oczekiwanej pomocy).

Co roku odbywają się w poradni cykliczne spotkania pracowników z pedagogami szkolnym i koordynatorami, w celu zebrania oczekiwań ze szkół/przedszkoli, placówek i omówienia zasad oraz form współpracy w danym roku szkolnym. Spotkania służą także poszerzaniu umiejętności wychowawczych pedagogów oraz dzieleniu się z nimi nowymi metodami i formami pracy.

Każdy pracownik jest zobowiązany do nawiązywania współpracy z innymi placówkami, które pomagają dzieciom, młodzieży i ich rodzinom.

.

IV. Udzielanie informacji o uczniu, znajdującym się pod opieką poradni

Osoba, która składa wniosek o wydanie opinii, może dołączyć opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem.

Pracownicy poradni, którzy badali dziecko, mogą omówić opinię/orzeczenie
z wychowawcą, nauczycielami, jeżeli opiekunowie dziecka dostarczyli opinię/orzeczenie do szkoły.

Informacji dotyczących realizacji zaleceń zawartych w opiniach/orzeczeniach udziela pracownikowi poradni, dyrektor szkoły/przedszkola lub placówki, pedagog szkolny, wychowawca, ewentualnie nauczyciel przedmiotowy.

Pracownicy poradni, którzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i rodzinom (różne formy terapii, stymulacja rozwoju, działania rewalidacyjne) mogą omówić funkcjonowanie dziecka z wychowawcą, nauczycielami uczącymi, dyrektorem, pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, jeżeli rodzice dziecka wyrażą na to zgodę.

.

V. Zasady korzystania z oferty poradni:

Przedszkola, szkoły i placówki mają możliwość zgłaszania potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze strony poradni w ciągu trwania roku szkolnego.

Zapotrzebowanie może zgłaszać dyrektor szkoły/ przedszkola, placówki, pedagog szkolny lub nauczyciele. Wymagane jest zgłoszenie pisemne.

Zgłoszenie ze szkoły/przedszkola lub innej placówki na wybraną formę działań może przyjąć każdy z pracowników poradni i przekazuje koordynatorowi szkoły/przedszkola lub placówki.

Nauczyciele szkół/przedszkoli, placówki zapoznają się z ofertą poradni na dany rok szkolny, która będzie zamieszczona na stronie internetowej naszej poradni.

Dyrektorzy lub nauczyciele szkół/przedszkoli , placówki na piśmie zgłaszają zapotrzebowanie na realizację konkretnego tematu zajęć na terenie ich szkoły/przedszkola placówki.
Należy wypełnić druk zgłoszenia umieszczony na stronie internetowej www.pcwe.olecko.pl/poradnia.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik poradni będący opiekunem danej szkoły/przedszkola, placówki, telefonicznie lub w kontakcie bezpośrednim uzgadnia terminy realizacji zajęć w szkole /przedszkolu, placówce.

Zgłoszenia przyjmujemy od 1.09 do 30.11 danego roku szkolnego.

W przypadku zgłoszenia po w/w terminie prosimy o telefoniczny lub bezpośredni kontakt z osobami prowadzącymi dane zajęcia i koordynatorami szkół.

Pierwszeństwo w realizacji kolejności zgłoszeń mają placówki:

nie korzystające lub rzadko korzystające z usług poradni we wcześniejszych latach;

nie zatrudniające specjalistów ( pedagog/psycholog ).

Realizacja zgłoszeń nie będzie możliwa w przypadku:

otrzymania liczby zgłoszeń przekraczających możliwości poradni;

dużej liczby zgłoszeń z jednej szkoły/przedszkola, placówki;

zgłoszeń otrzymanych po terminie;

braku specjalistów w poradni, którzy mogliby zrealizować określony temat zajęć;

uwagi, pytania i wątpliwości prosimy zgłaszać do osób prowadzących konkretne zajęcia i koordynatorów danej szkoły/przedszkola, placówki.

każdy pracownik poradni pracuje w terenie 1 raz w tygodniu w wybranym w danym roku szkolnym dniu;

są to godziny konsultacji do dyspozycji oraz bezpośredniego kontaktu
z nauczycielami/pedagogami/psychologami ;

4. Osoba opiekująca się daną szkołą/przedszkolem, placówką i odpowiedzialna
za wykonanie zadania, realizuje sama określone działanie lub ustala jego realizację
z innymi pracownikami poradni.

5. Informacje z realizacji określonych działań na terenie szkoły/przedszkola, placówek zawarte są w dziennikach i/ lub w odrębnie opracowanej dokumentacji ( ksero zaświadczenia o realizacji zadania w terenie pozostawiamy w odwiedzanej placówce).

6. Dokładne sprawozdania ze współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi znajdują się w dokumentacji wspomagania przedszkoli, szkół i placówek oraz sprawozdaniach ilościowych i opisowych dotyczących funkcjonowania poradni,
a także w indywidualnych sprawozdaniach pracowników. Sporządzane są one dwa razy
w roku szkolnym (za pierwszy semestr i na koniec roku).

7. Zasady odbywania konsultacji na terenie szkół/ przedszkoli, placówek są omawiane
na początku każdego roku szkolnego, a ich prace koordynują dyrektorzy
i pedagodzy szkolni/specjaliści szkolni.

8. Wybór miejsc konsultacyjnych i ich częstotliwość pracy zależy od zapotrzebowania
w środowisku oraz możliwości poradni.

VI. Tryb postępowania w sprawie wsparcia zespołów nauczycielskich
w zakresie dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniającej ocenę efektywności indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego .

O potrzebie udziału pracownika poradni w posiedzeniu zespołu nauczycielskiego , konsultacji WOPFU lub IPET oraz konkretnych przypadków należy poinformować wcześniej osobę opiekującą się daną szkołą ( kontakt bezpośredni) i/lub specjalistów diagnozujących
w ramach zespołu orzekającego (kontakt telefoniczny).

Pisemną prośbę dotyczącą udziału specjalisty poradni w pracach zespołu nauczycielskiego należy przesłać ( do dyrektora Centrum) najpóźniej na 1 tydzień przed wskazanym terminem.

W w/w piśmie powinny być zawarte następujące informacje:

data i miejsce pracy zespołu nauczycielskiego;

osoby/nauczyciele do kontaktu w tej sprawie;

wykaz przypadków,będących przedmiotem konsultacji;

podpis dyrektora przedszkola/szkoły/placówki.

Dyrektor Centrum po konsultacji ze specjalistami, mając na uwadze możliwości kadrowe
i finansowe poradni , zdecyduje o właściwym i najbardziej optymalnym rozwiązaniu tej sprawy/prośby.

Informacja zwrotna dyrektorowi przedszkola/szkoły/placówki zostanie przekazana telefonicznie lub pisemnie.

Konsultacje w sprawie modyfikacji IPET mogą odbywać się każdorazowo kiedy zachodzi potrzeba, także na terenie poradni. Wówczas należy skontaktować się ze specjalistami orzekającymi w tym przypadku.

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.