PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W OLECKU

Oferta - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku - PCWE w Olecku

Oferta

Zobacz:

Wychowanie przedszkolne Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Wsparcie rodziców Nauczyciele

 


Wychowanie przedszkolne

Nazwa zajęć Prowadzący
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne dzieci 5-6 letnich z terenów wiejskich"Matmoludki" z wykorzystaniem metody E.Gruszczyk - Kolczyńskiej Wiesława Wróblewska
Elżbieta Cieślukowska
Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne rozwój dzieci 5-6 letnich z terenów wiejskich"Ja to potrafię!" Wiesława Wróblewska
Elżbieta Cieślukowska
Zajęcia ogólnorozwojowe 5-6-letnich w przedszkolach"Spotkanie z bajką" Magdalena Sadłowska
Agnieszka Szymańska - Chodnicka
Zajęcia ogólnorozwojowe 5-,6-letnich w przedszkolach „ Spotkanie z bajką” Magdalena Sadłowska
Agnieszka Szymańska -Chodnicka
Zajęcia stymulujące rozwój dzieci 5-,6-letnich z elementami integracji sensorycznej"Widzę, słyszę i czuję" Elżbieta Domasik
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych"Pajacyk" Elżbieta Domasik
Zajęcia ogólnorozwojowe z edukacji antynikotynowej"Czyste powietrze wokół nas" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia rozwijające dla dzieci 5-6 letnich"Metoda dobrego startu" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska
Zajęcia rozwijające dla oddziałów przedszkolnych"Esy-floresy i hocki-klocki" Joanna Wiśniewska
Barbara Krajewska
Zajęcia psychoedukacyjne z dziećmi w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego"Co to jest złość?" Joanna Wiśniewska
Barbara Krajewska
Zajęcia psychoedukacyjne z elementami treningu widzenia i słyszenia"Magiczna podróż do Akademii Pana Kleksa" Paulina Naruszewicz
Angelika Kopiczko
Profilaktyczne zajęcia logopedyczne dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym"Językiem malowane" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Zajęcia rozwijające zdolności fonologiczne dzieci 5-6-letnich w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego"Głoskowe wyprawy dla wprawy" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3-4-letnich"Humory i humorki" Anna Rydzewska
Agnieszka Szymańska-Chodnicka

Szkoła podstawowa

Nazwa zajęć Prowadzący
Zajęcia psychoedukacyjne "Zabawy sensoryczne" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska
Zajęcia rozwijające zdolności fonologiczne uczniów klas I"Głoskowe wyprawy dla wprawy" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Zajęcia ogólnorozwojowe "Stres - potrafię sobie poradzić z nim"
Zajęcia psychoedukacyjne z treningu widzenia i słyszenia "Magiczna podróż do Akademii Pana Kleksa" Paulina Naruszewicz
Angelika Kopiczko
Zajęcia psychoedukacyjne "Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia profilaktyczne "Zachowaj FAS (ON)- zapobieganie zjawisku Płodowego Zespołu Alkoholowego" Anna Rydzewska
Agnieszka Szymańska - Chodnicka
Zajęcia psychoedukacyjne "Razem damy sobie radę" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej na temat "Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VI szkoły podstawowej na temat "Jak radzić sobie ze stresem? Wykorzystanie mnemotechnik w uczeniu się" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia psychoedukacyjne "Mój dom, moja rodzina" Joanna Wiśniewska
Krystyna Zdan
Zajęcia profilaktyczne "Przemoc rówieśnicza w świetle prawa" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne"AGRESJA-JA?" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska
Zajecia psychoedukacyjne "Facebook i co dalej?" Elżbieta Cieślukowska
Joanna Wiśniewska

Gimnazjum

Nazwa zajęć Prowadzący
Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne"Horyzonty" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne i profilaktyczne "Przemoc rówieśnicza w świetle prawa" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne"Stres i uzależnienia" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia profilaktyczne "Edukacja prawna w szkole- agresja słowna, plotki, pomówienia, nękanie, ofiara przemocy" Elżbieta Cieślukowska
Jadwiga Lipa
Zajęcia psychoedukacyjne " W poszukiwaniu wartości" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia psychoedukacyjne"Zmiana - stały element życia" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe "Z jakim zawodem mi po drodze" dla klas II gimnazjum Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe " Pewny start w niepewną przyszłość" aktywizujące do wyboru zawodu dla uczniów klas III , Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe "Moja perspektywa zawodowa- rynek pracy dziś i jutro" uczniom kl.III Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska

Szkoła ponadgimnazjalna

Nazwa zajęć Prowadzący
Spotkania interaktywne z uczniami "Bądź autorem swojej kariery- poznaj nowe wyzwania rynku pracy" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Zajęcia warsztatowe "Kompetencje personalno-społeczne w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska

Rodzice i opiekunowie

Nazwa zajęć Prowadzący
Warsztaty "Szkoła dla Rodziców" Joanna Wiśniewska
Elżbieta Cieślukowska
Warsztaty dla rodziców dzieci 3-4 letnich "Jak wychowywać?" Elżbieta Domasik
Warsztaty z rodzicami dzieci z oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego "Rodzic domowym terapeutą" Paulina Naruszewicz
Wiesława Wróblewska
Warsztaty dla rodziców dzieci 6-letnich nt. "Jak lepiej wspierać swoje dziecko w jego gotowości do nauki szkolnej " Magdalena Sadłowska
Krystyna Zdan
Warsztaty z rodzicami "Jak budować właściwe relacje z dzieckiem?" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas III "Moje dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną?" Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Warsztaty dla rodziców dzieci 6-letnich "Jak lepiej wspierać swoje dziecko w jego gotowości do nauki szkolnej?" Agnieszka Szymańska - Chodnicka
Warsztaty dla rodziców dzieci 5-6 letnich "Przed pierwszym dzwonkiem... Co każdy rodzic powinien wiedzieć o gotowości dziecka do nauki?" Elżbieta Domasik
Porady i konsultacje logopedyczne Wiesława Wróblewska
Paulina Naruszewicz
Pomoc psychoterapeutyczna rodzicom w celu rozwijania ich umiejętności radzenia sobie z trudnościami związanymi z opieką i wychowaniem dziecka. Jadwiga Lipa
Spotkania informacyjne z rodzicami uczniów klas III gimnazjum na temat "Moje dziecko wybiera szkołę ponadgimnazjalną" Magdalena Sadłowska
Krystyna Zdan

Nauczyciele

Nazwa zajęć Prowadzący
Konsultacje i porady bez badań nauczycielom, wychowawcom w szkołach i placówkach. Wszyscy pracownicy pedagogiczni PCWE
Warsztat diagnostyczny dla specjalistów szkolnych mających uprawnienia do posługiwania się "BATERIAMI". Elżbieta Domasik
Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych Joanna Wiśniewska
Elżbieta Domasik
Sieć współpracy i samokształcenia logopedów "Klub Logopedy" Wiesława Wróblewska
Paulina Naruszewicz
Sieć współpracy i samokształcenia doradców zawodowych/liderów doradztwa ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach realizacji zadań w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Udostępnianie osobom zainteresowanym zbiorów informacji zawodowej dostępnych w Poradni - przewodniki po zawodach, filmy o zawodach, literatura ;również w ramach realizacji zadań powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie zainteresowanym osobom informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia w ramach realizacji zadań powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Krystyna Zdan
Magdalena Sadłowska
Udostępnianie pozyskiwanych od wojewódzkiego koordynatora różnych informacji o tematyce zawodoznawczej zainteresowanym osobom ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach realizacji zadań powiatowego koordynatora ds. doradztwa zawodowego. Krystyna Zdan
Inne zadania Powiatowego Koordynatora ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego. Krystyna Zdan

 

 

© Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku
E-marketing mrozowski.net.pl.