Oferta

Oferta

Nasze usługi obejmują:

I. Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego

 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego

 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania

 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych

 • diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii)

 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych

 • badanie uczniów wybitnie zdolnych

 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy

 • audiometryczne badania słuchu

 • diagnoza rehabilitacyjna

II. Terapie:

 • indywidualna terapia logopedyczna

 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów

 • spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 • Indywidualna Stymulacja Słuchu według metody Johansena IAS

 • trening EEG Biofeedback

 • terapia integracji sensorycznej

 • rehabilitacja ruchowa dla dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole

 • trening widzenia

 • terapia surdopedagogiczna

 • poradnictwo indywidualne i diagnoza zainteresowań oraz potrzeb zawodoznawczych.

III. Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci
  i młodzieży;

 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych (w tym grupa wsparcia dla rodziców);

 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i w ramach programu „Za życiem”);

 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej;

 • warsztaty dla nauczycieli „Jak nauczyciel może wspomóc rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym podczas zajęć.”;
 • zajęcia otwarte (logopedyczne) dla nauczycieli – Od doświadczenia do wyraźnego mówienia;
 • pomoc nauczycielom lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu opieki logopedycznej;
 • konsultacje dla nauczycieli, jak pracować z uczniem słabowidzącym;
 • Dyżur Specjalistów dla rodziców i nauczycieli – zgodnie z harmononogramem.

 

IV. Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) , kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia.

V. Formy prowadzone na terenie Poradni:

Lp.Tytuł zajęćOsoba prowadzącaOdbiorcyForma/ilość godzin
 1.  
,,Światowy Dzień Wzroku’’ – trening widzenia

A. Głowicka

W. Wróblewska,

K. Łukasiuk- Kalska

rodzice i dzieci

1 godzina

Forma warsztatowa

 1.  
Europejski Dzień Logopedy – dzień bezpłatnych konsultacji logopedycznychczłonkowie sieci współpracy i samokształcenia logopedówrodzice i dzieci

Konsultacje

3 godz.

 1.  
Ferie z poradnią- dni otwarte.Zespół pracowników PCWE w OleckuPierwsze dwa dni ferii zimowychPraca w grupach lub indywidualna;
3 godziny dziennie
 1.  
Wakacje z poradnią- dni otwarte.Zespół pracowników PCWE w OleckuWybrane dwa dni wakacji.Praca w grupach lub indywidualna;
3 godziny dziennie
 1.  
Zajęcia socjoterapeutyczneI. BujnowskaDzieci rodziców uczestniczących w zajęciach „Szkoła dla rodziców”Praca w grupie forma warsztatowa
 1.  
Warsztaty dla rodziców „Moje dziecko nie mówi lub słabo mówi! Co mogę zrobić?”P. NaruszewiczRodziceForma warsztatowa
 1.  
Weekendowe zajęcia usprawniające „Ręce, nogi, głowa w ruch, razem ze mną ładnie mów!”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Dzieci w wieku 5-7latTermin realizacji drugie półrocze roku szkolnego 2019-2020, konkretna data będzie podana na stronie poradni)
 1.  
Szkoła dla Rodziców

J. Wiśniewska

E. Cieślukowska

RodziceForma warsztatowa
 1.  
Konsultacje, wsparcie merytoryczne dla logopedów sieci współpracy i samoksztalcenia Klub Logopedy przy PCWE w Olecku.W. Wróblewskalogopedzi

Konsultacje, spotkania

Cały rok szkolny

VI. Ponadto oferujemy w szkołach i innych placówkach:

 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców;

 • warsztaty zawodoznawcze, prelekcje z zakresu orientacji zawodowej;

 • konsultacje z nauczycielami, wychowawcami na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, warsztaty;

 • zajęcia otwarte (logopedyczne) dla nauczycieli – Od doświadczenia do wyraźnego mówienia;

 • udział w radach pedagogicznych (zgodnie z możliwościami i ze zgłaszanymi potrzebami);

 • konsultacje w toku przygotowywania IPET (zgodnie z możliwościami i zgłaszanymi potrzebami);

 • prowadzimy bank informacji o szkołach, zawodach i formach dokształcania;

 • pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i terapeutycznych w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i terapeutycznych dzieci 3-, 4-, 5-letnich w oddziałach wychowania przedszkolnego;
 •  prowadzenie diagnozy funkcjonalnej dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych oraz obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania;
 • warsztaty dla nauczycieli „Jak nauczyciel może wspomóc rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym podczas zajęć”;
 • warsztaty dla nauczycieli: Trening widzenia;
 • Warsztaty dla nauczycieli: BHP nastoletnich użytkowników mediów elektronicznych;
 • Warsztaty dla nauczycieli „Wpływ korzystania z nowych technologii
  na funkcjonowanie dzieci i młodzieży”;

 • Sieci współpracy i samokształcenia :
  • Psychologów i Pedagogów Szkolnych
  • Doradców Zawodowych.
  • Logopedów

Szczegółowy wykaz zajęć prowadzonych na terenie szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania Poradni przedstawia poniższa tabela:

 Tytuł zajęćOsoba prowadzącaOdbiorcy

Wiek przedszkolny

 1.  
Wsparcie w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych
i terapeutycznych dzieci w oddziałach rocznego
przygotowania przedszkolnego
Pracownicy PP-P w Olecku

Dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

 1.  
Zajęcia wspierające prawidłowy rozwój mowy
„Od doświadczenia do wyraźnego mówienia”
Paulina NaruszewiczDzieci w wieku przedszkolnym
 1.  

Zajęcia profilaktyczne z edukacji
antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”

K. Zdan

E. Cieślukowska

M. Sadłowska

Dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego

 1.  

Zajęcia ogólnorozwojowe pt.
„Matematyczny zawrót głowy”

K. Zdan

E. Cieślukowska

Dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego z terenów wiejskich

 1.  
Zajęcia psychoedukacyjne z preorientacji
zawodowej pt. „Właśnie to lubię robić”

K. Zdan

E. Cieślukowska

M. Sadłowska

Dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego

 1.  
Zajęcia psychoedukacyjne „Zabawy sensoryczne”

E. Cieślukowska

J. Wiśniewska

S. Aneszko

Dzieci 5-6 letnie

Uczniowie kl. I-III

 1.  
Zajęcia ogólnorozwojowe „Humory i humorki”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Wiek przedszkolny
 1.  
Zajęcia psychoedukacyjne „Spotkanie z bajką”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Wiek przedszkolny
 1.  
Rozwijanie logicznego myślenia i kształtowanie
pojęć matematycznych u dzieci 6- letnich
z wykorzystaniem elementów metody
E. Gruszczyk Kolczyńskiej – „Matmoludki”

W. Wróblewska

E. Cieślukowska

Dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego

 1.  
Grupowe zajęcia zwiększające szanse
edukacyjne dzieci 6-letnich ze szkół
wiejskich – „Ja to potrafię”

W. Wróblewska

E. Cieślukowska

Dzieci z rocznego przygotowania przedszkolnego

Szkoła podstawowa

1.Trening widzenia- zajęcia psychoedukacyjne pt. ,,Poczuj swoje oczy’’.

Angelika Głowicka

Katarzyna Łukasiuk- Kalska

Szkoła Podstawowa: klasa I-VI
2.

Zajęcia z preorientacji zawodowej „Poznajemy pracę zawodową naszych bliskich”.

K. Zdan

E. Cieślukowska

M. Sadłowska

Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej

3.

Zajęcia psychoedukacyjne „Mój dom. Moja rodzina”

K. Zdan

J. Wiśniewska

Uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej

4.

Zajęcia psychoedukacyjne pt. „Jak się uczyć, żeby się nauczyć”

K. Zdan

J. Wiśniewska

Uczniowie klas V – VII szkoły podstawowej

5.

Zajęcia warsztatowe z orientacji zawodowej pt. „Kim zostanę jak dorosnę?”

K. Zdan

M. Sadłowska

Uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej

6.

Zajęcia warsztatowe z orientacji zawodowej „Jacy jesteśmy? Predyspozycje zawodowe”

K. Zdan

E. Cieślukowska

A. Kopiczko

J. Wiśniewska

Uczniowie klasy VI szkoły podstawowej

7.

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego „Z jakim zawodem mi po drodze ?”

K. Zdan

M. Sadłowska

Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej

8.

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego pt.„ Pewny start w niepewną przyszłość” aktywizujące do wyboru zawodu.

K. Zdan

M. Sadłowska

Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej

9.„ Poznaj mnie a zrozumiesz”- spotkanie informacyjne z uczniami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

K. Zdan

K. Łukasiuk – Kalska

Uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej

10.

Zajęcia psychoedukacyjne na temat: „Wielokulturowość w oczach dziecka”

K. Zdan

E. Cieślukowska

J. Wiśniewska

Uczniowie klasy II i III szkoły podstawowej

11.

Spotkanie informacyjne pt. „Moje dziecko wybiera szkołę i zawód ”

K. Zdan

M. Sadłowska

Rodzice uczniów klasy VIII szkoły podstawowej

12.

VII Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Wiem, jaki zawód będę wykonywać w przyszłości”

K. Zdan

M. Sadłowska

Uczniowie klas IV i VI szkoły podstawowej

13.

IV Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy na Prezentację Multimedialną pt. „Mój zawód – moja praca”

K. Zdan

M. Sadłowska

Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej, liceum, technikum, branżowej szkoły I stopnia

14.Zajęcia rozwijające kompetencje interpersonalne pt. ,,Komunikacja interpersonalna”

E. Cieślukowska

J. Wiśniewska

Uczniowie kl. VI-VIII

15..Zajęcia psychoedukacyjne „AGRES-JA ?”

E. Cieślukowska

J. Wiśniewska

Uczniowie kl. V-VII

16.Zajęcia psychoedukacyjne „Przemoc psychiczna w grupie rówieśniczej”

E. Cieślukowska

J. Wiśniewska

Uczniowie kl. V-VIII

17.Zajęcia ogólnorozwojowe „Spotkanie z bajką”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Uczniowie kl. I-III

18.Zajęcia psychoedukacyjne „Radzenie sobie z emocjami i stresem”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Uczniowie kl. IV-VI

19.Zajęcia profilaktyczne „Nie dla FAS”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Uczniowie kl. VI-VIII

20.Program przesiewowych badań słuchu fizjologicznego i przetwarzania słuchowego „Słyszę i rozumiem”

W. Wróblewska

B. Krajewska

klasy pierwsze wiejskich szkół podstawowych
21.Mój wizerunek w sieci. Psychoedukacja na temat bezpiecznego kreowania swojego wizerunku online.K. Łukasiuk-Kalska A. Głowicką.Uczniowie Kl. VII-VIII

Szkoła ponadpodstawowa

1.„ Poznaj mnie a zrozumiesz”- spotkanie informacyjne z uczniami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnejK. Łukasiuk-Kalska
K. Zdan
Uczniowie szkoły ponadpodstawowej
2.Mój wizerunek w sieci. Psychoedukacja na temat bezpiecznego kreowania swojego wizerunku online.K. Łukasiuk-Kalska A. Głowicką.Uczniowie szkoły ponadpodstawowej

Rodzice

 1.  
Zajęcia nt. wspierania uwagi i zachowania „Dlaczego moje dziecko nudzi się w szkole i łatwo się denerwuje?”

E. Cieślukowska

J. Wiśniewska

Rodzice dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego i kl.I-III SP

 1.  
Warsztaty „Moje dziecko nie mówi lub słabo mówi! Co mogę zrobić”

P. Naruszewicz

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
 1.  
Warsztaty „Wpływ mediów na rozwój dziecka”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Rodziców dzieci w wieku przedszkolnym
 1.  
Warsztaty „Zrozumieć nastolatka”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Rodzice dzieci w wieku szkolnym

 1.  
Spotkanie informacyjne pt. „ Moje dziecko wybiera szkołę i zawód ”

K. Zdan

M. Sadłowska

Rodzice uczniów klasy VIII szkoły podstawowej
 1.  
Spotkanie nt. „ Jak lepiej wspierać swoje dziecko w jego gotowości do nauki szkolnej”

K. Zdan

E. Cieślukowska

M. Sadłowska

J. Wiśniewska

Rodzice dzieci z oddziału rocznego przygotowania przedszkolnego
 1.  
BHP nastoletnich użytkowników mediów elektronicznych.K. Łukasiuk-Kalska
A. Głowicką
Rodzice uczniów kl. VI-VIII
 1.  
Wpływ korzystania z nowych technologii na funkcjonowanie dzieci i młodzieży.K. Łukasiuk-Kalska A. GłowickąRodzice uczniów kl. VI-VIII