Oferta

Oferta

Nasze usługi obejmują:

I. Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego

 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego

 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania

 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych

 • diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii)

 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych

 • badanie uczniów wybitnie zdolnych

 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy

 • audiometryczne badania słuchu

 • diagnoza rehabilitacyjna

II. Terapie:

 • indywidualna terapia logopedyczna

 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów

 • spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 • Indywidualna Stymulacja Słuchu według metody Johansena IAS

 • trening EEG Biofeedback

 • terapia integracji sensorycznej

 • rehabilitacja ruchowa dla dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole

 • trening widzenia

 • terapia surdopedagogiczna

 • poradnictwo indywidualne i diagnoza zainteresowań oraz potrzeb zawodoznawczych.

III. Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci
  i młodzieży;

 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych (w tym grupa wsparcia dla rodziców);

 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i w ramach programu „Za życiem”);

 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej;

 • warsztaty dla nauczycieli „Jak nauczyciel może wspomóc rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym podczas zajęć.”;
 • zajęcia otwarte (logopedyczne) dla nauczycieli – Od doświadczenia do wyraźnego mówienia;
 • pomoc nauczycielom lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu opieki logopedycznej;
 • konsultacje dla nauczycieli, jak pracować z uczniem słabowidzącym;
 • Dyżur Specjalistów dla rodziców i nauczycieli – zgodnie z harmononogramem.

 

IV. Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) , kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia.

V. Formy prowadzone na terenie Poradni:

Lp.Tytuł zajęćOsoba prowadzącaOdbiorcyForma/ilość godzin
 1.  
,,Światowy Dzień Wzroku’’ – sesja plakatowa

A. Głowicka

I.Bujnowska

rodzice i dzieci 
 1.  
Europejski Dzień Logopedy – dzień bezpłatnych konsultacji logopedycznychczłonkowie sieci współpracy i samokształcenia logopedówrodzice i dzieci

Konsultacje

3 godz.

 1.  
Ferie z poradnią- dni otwarte.Zespół pracowników PCWE w OleckuPierwsze dwa dni ferii zimowychPraca w grupach lub indywidualna;
3 godziny dziennie
 1.  
Wakacje z poradnią- dni otwarte.Zespół pracowników PCWE w OleckuWybrane dwa dni wakacji.Praca w grupach lub indywidualna;
3 godziny dziennie
 1.  
Zajęcia socjoterapeutyczneI. Bujnowska Praca w grupie forma warsztatowa
 1.  
Warsztaty dla rodziców P. NaruszewiczRodziceForma warsztatowa
 1.  
Zajęcia usprawniające „Ręce, nogi, głowa w ruch, razem ze mną ładnie mów!”

A. Zaniewska

A. Szymańska-Chodnicka

Dzieci w wieku 5-6latZajęcia w małej grupie, termin
do ustalenia

 1.  
Szkoła dla Rodziców

J. Wiśniewska

E. Cieślukowska

RodziceForma warsztatowa
 1.  
Konsultacje, wsparcie merytoryczne dla logopedów sieci współpracy i samoksztalcenia Klub Logopedy przy PCWE w Olecku.W. Wróblewskalogopedzi

Konsultacje, spotkania

Cały rok szkolny

VI. Ponadto oferujemy w szkołach i innych placówkach:

 • zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców;

 • warsztaty zawodoznawcze, prelekcje z zakresu orientacji zawodowej;

 • konsultacje z nauczycielami, wychowawcami na terenie szkoły i poradni, instruktaże, prelekcje, warsztaty;

 • zajęcia otwarte (logopedyczne) dla nauczycieli – Od doświadczenia do wyraźnego mówienia;

 • udział w radach pedagogicznych (zgodnie z możliwościami i ze zgłaszanymi potrzebami);

 • konsultacje w toku przygotowywania IPET (zgodnie z możliwościami i zgłaszanymi potrzebami);

 • prowadzimy bank informacji o szkołach, zawodach i formach dokształcania;

 • pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i terapeutycznych w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • pomoc w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i terapeutycznych dzieci 3-, 4-, 5-letnich w oddziałach wychowania przedszkolnego;
 •  prowadzenie diagnozy funkcjonalnej dzieci i młodzieży, w tym badań przesiewowych oraz obserwacji funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku wychowania i nauczania;
 • warsztaty dla nauczycieli „Jak nauczyciel może wspomóc rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym podczas zajęć”;
 • warsztaty dla nauczycieli: Trening widzenia;
 • Warsztaty dla nauczycieli: BHP nastoletnich użytkowników mediów elektronicznych;
 • Warsztaty dla nauczycieli „Wpływ korzystania z nowych technologii
  na funkcjonowanie dzieci i młodzieży”;

 • Sieci współpracy i samokształcenia :
  • Psychologów i Pedagogów Szkolnych
  • Doradców Zawodowych.
  • Logopedów

Szczegółowy wykaz zajęć prowadzonych na terenie szkół, przedszkoli i placówek w rejonie działania Poradni przedstawia poniższa tabela:

Lp.Tytuł zajęćOsoba prowadzącaAdresat
Wychowanie przedszkolne
1.Zajęcia ogólnorozwojowe: Odbieram świat wszystkimi zmysłami- 

J.Wiśniewska

E.Cieślukowska

-dzieciom 4-,5-letnim
2.Zajęcia ogólnorozwojowe: Matematyczny zawrót głowy

J.Wiśniewska

E.Cieślukowska

dzieciom 5-,6-letnich        
3.Zajęcia ogólnorozwojowe: PajacykE.Domasik-dzieciom przedszkolnym
4.Zajęcia ogólnorozwojowe z edukacji  antynikotynowej: Czyste powietrze wokół nasz

J.Wiśniewska

E.Cieślukowska 

– dzieciom przedszkolnym 
5.Zajęcia psychoedukacyjne: Zabawy sensoryczne

E.Cieślukowska

J.Wiśniewska

-dzieciom przedszkolnym
6.Zajęcia ogólnorozwojowe: Przedszkolna filozofia- wychowanie do wartościE.Domasik– dzieciom przedszkolnym
    
    
    
    
Szkoła podstawowa
1.Zajęcia profilaktyczne z edukacji antynikotynowej: Czyste powietrze wokół nas

E.Cieślukowska

J.Wiśniewska

– – uczniowie klas I-III
2.

Zajęcia psychoedukacyjne:

Zabawy sensoryczne

E.Cieślukowska

J.Wiśniewska

– uczniowie klas I-III
3.

Zajęcia psychoedukacyjne rozwijające kompetencje społeczne:

Komunikacja interpersonalna

E.Cieślukowska

J.Wiśniewska

– uczniom szkoły podstawowej
4.

Zajęcia warsztatowe:

Stres- wróg czy przyjaciel? Jak sobie z nim radzić?

E.Cieślukowska

J.Wiśniewska

– Uczniom klas VIII
5.

Zajęcia psychoedukacyjne:

Fitness dla wzroku i mózgu

A.Głowicka

I.Bujnowska

-zainteresowanym
6.

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego:

Z jakim zawodem mi po drodze?

A.Głowicka

I.Bujnowska

– uczniom klas VII
7.

Zajęcia warsztatowe z doradztwa zawodowego aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu: Pewny start w niepewną przyszłość

A.Głowicka

I.Bujnowska

– uczniom klas VIII
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
Skip to content