Oferta

Oferta

Nasze usługi obejmują:

I. Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego

 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego

 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania

 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych

 • diagnoza przyczyn trudności w uczeniu się (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii)

 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych

 • badanie uczniów wybitnie zdolnych

 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy

 • audiometryczne badania słuchu

 • diagnoza rehabilitacyjna

II. Terapie:

 • indywidualna terapia logopedyczna

 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów

 • spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

 • Indywidualna Stymulacja Słuchu według metody Johansena IAS

 • trening EEG Biofeedback

 • terapia integracji sensorycznej

 • rehabilitacja ruchowa dla dzieci w wieku od urodzenia do podjęcia nauki w szkole

 • trening widzenia

 • terapia surdopedagogiczna

 • poradnictwo indywidualne i diagnoza zainteresowań oraz potrzeb zawodoznawczych.

III. Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci
  i młodzieży;

 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych (w tym grupa wsparcia dla rodziców);

 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i w ramach programu „Za życiem”);

 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej;

 • warsztaty dla nauczycieli „Jak nauczyciel może wspomóc rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym podczas zajęć.”;
 • zajęcia otwarte (logopedyczne) dla nauczycieli – Od doświadczenia do wyraźnego mówienia;
 • pomoc nauczycielom lub specjalistom w planowaniu i realizacji zadań z zakresu opieki logopedycznej;
 • konsultacje dla nauczycieli, jak pracować z uczniem słabowidzącym;
 • Dyżur Specjalistów dla rodziców i nauczycieli – zgodnie z harmonogramem.

 

IV. Orzekanie (na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych) , kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form kształcenia.

V. Formy prowadzone na terenie Poradni:

Lp.Tytuł zajęćOsoba prowadzącaOdbiorcyForma/ilość godzin
 1.  
,,Światowy Dzień Wzroku’’ – sesja plakatowa

A. Głowicka


rodzice i dzieci 
 1.  
Europejski Dzień Logopedy – dzień bezpłatnych konsultacji logopedycznychczłonkowie sieci współpracy i samokształcenia logopedówrodzice i dzieci

Konsultacje

3 godz.    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
Skip to content