Historia

Historia

We wrześniu 1968 roku powstała Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Olecku na mocy zapisu § 26 Ustawy o rozwoju oświaty i wychowania ( Dz.U. z 1961r. nr 32 poz. 160).

Mieściła się przy Szkole Podstawowej nr 3 na ul. Nocznickiego 20. Na początku zadania poradni były bardzo zawężone. Ograniczały się „… do udzielania rodzicom ,opiekunom i wychowawcom dzieci i młodocianych pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych oraz porad w sprawie wyboru zawodu dla uczniów szkół podstawowych i średnich”.

Na podstawie Art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz § 16 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.06.1993r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych i ostatecznie Decyzją nr 45/93 z dnia 10 września 1993r. Kurator Oświaty w Suwałkach Jarosław Zieliński przekształca Poradnię Wychowawczo- Zawodową w Olecku w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku. Poradnia rozszerza swoją działalność o nowe obszary i w ciągu kolejnych lat kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Na podstawie Uchwały Nr XLII/2014 Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku oraz Aktu Założycielskiego utworzono Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, w skład którego weszła Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku i Powiatowa Biblioteka w Olecku.

Aktualnie, od 2005 roku znajduje się na ul. Zamkowej 2, a od 2010 roku również na ul. Zamkowej 4.

Pierwszym dyrektorem od 15 września 1968r. PW-Z w Olecku była Pani Edwarda Kierwiak. Potem Pani Lucyna Szeparowicz, Pani Wiesława Wróblewska, Pani Jadwiga Lipa, Pani Elżbieta Domasik.

Obecnie od 1 września 2023r. roku stanowisko dyrektora PCWE/Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku objęła Joanna Markowska.

Grono pedagogiczne w różnych okresach tworzyli m.in.:
Edwarda Kierwiak, Michał Balicki, Henryk Wąsowski, Janusz Moryc, Danuta i Andrzej Zaniewscy, Krystyna Nurzyńska- Jakuszko, Jolanta Wojtkowska, Bożenna Baraniecka, Janina Baczkun, Beata Niesterczuk, Elżbieta Szczecina, Lucyna Szeparowicz, Wiesława Wróblewska, Elżbieta Domasik, Krystyna Zdan, Jadwiga Lipa, Halina Matwiejczyk, Agnieszka Nowak- Lasota, Marcin Czekay, Joanna Wiśniewska, Elżbieta Cieślukowska, Agnieszka Chyża-Rogalska, Irena Żuryńska, Beata Czepułkowska, Agnieszka Wojnowska, Magdalena Sadłowska, Sylwia Aneszko (Safinowska), Agnieszka Szymańska-Chodnicka, Barbara Krajewska, Jadwiga Agnieszka Czajewska, Paulina Naruszewicz, Hanna Jacewicz, Karol Bogdański, Anna Zaniewska (Rydzewska), Angelika Głowicka (Kopiczko), Izabela Bujnowska, Grażyna Gref- Koncewicz, Emilia Aurelia Szmitko, Dorota Borowska.

Pracę grona pedagogicznego wspomagali pracownicy administracji i obsługi m.in.:
Barbara Dowejko, Jadwiga Konewko, Bożena Grzymkowska,  Izabela Zaniewska, Andrzej Zubrycki,Danuta Golak, Teresa Makowska, Alicja Kochanowska, Emilia Turynowicz, Magdalena Stankiewicz, Dorota Grygutis, Helena Jakubowska, Ryszard Bartoszuk, Zofia Moroz, Helena Waszkiewicz, Ewa Smaż, Kazimierz Talipski, Jan Jankowski, Aleksander Sulima, Antoni Walicki, Ryszard Krzesicki, Jan Wojciechowski, Waldemar Białowąs, Marek Ardziejewski, Henryk Tumiel, Katarzyna Chracewicz, Hanna Jagłowska, Urszula Słabińska.

Skip to content