Poradnia dziś

Poradnia dziś

Misja

Jesteśmy Zespołem Specjalistów pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Wspieramy działania rodziny i szkoły, uznając za wartości nadrzędne dobro dziecka oraz jego prawo do wszechstronnego rozwoju. Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej, starając się odpowiadać na potrzeby naszych klientów, korzystając z wieloletnich doświadczeń, wypracowanych metod i tradycji naszej placówki.

PCWE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku jest placówką oświatową,, ogólnodostępną, bez barier architektonicznych, działającą w warunkach pełnej dyskrecji, w oparciu o zasadę równości i tolerancji.

Działalność statutowa

Pomoc jest bezpłatna, obejmuje zajęcia w formie indywidualnej i grupowej na wszystkich etapach edukacyjnych, na terenie placówki/domu rodzinnego lub poradni:

 • Działalność diagnostyczna- opiniowanie i orzecznictwo,
 • Badania przesiewowe słuchu „Słyszę”,
 • Badania przesiewowe mowy „Mówię”,
 • Badania przesiewowe wzroku „Widzę”,
 • Badania audiometryczne słuchu.

Formy pomocy bezpośredniej:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki szkolnej,
 • Rehabilitację/usprawnianie ruchowe małego dziecka,
 • Opiekę nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą,
 • Opiekę nad dziećmi i młodzieżą niewidzącą i słabo widzącą,
 • Opiekę nad dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zespołem Aspergera,
 • Terapię psychologiczną,
 • Terapię pedagogiczną,
 • Socjoterapię,
 • Logoterapię,
 • Bajkoterapię,
 • Muzykoterapię,
 • Plastykę sensoryczną,
 • Terapię metodą integracji sensorycznej SI,
 • Trening EEG Biofeedback,
 • Trening słuchowy metodą Johansena IAS,
 • Trening widzenia,
 • Doradztwo zawodowe, zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu,
 • Mediacje i negocjacje,
 • Wspomaganie doskonalenia nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek,
 • Konsultacje uczniom, rodzicom i nauczycielom.
Skip to content