Kids4Kids 2020 Inaczej…

REGULAMIN   POWIATOWEGO  KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO  „POGODNI…”

W RAMACH  KIDS4KIDS 2020  INACZEJ…
dla uczniów klas IV- VIII

I   INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tradycją  PCWE/Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku jest Festyn Integracyjny KIDS4KIDS Dzieci -Dzieciom, organizowany w miesiącu czerwcu.
  W tym roku po raz XIV. Ze względu na realne zagrożenie epidemiczne XIV edycja Festynu Integracyjnego KIDS4KIDS przyjmuje odmienną formułę KIDS4KIDS 2020 INACZEJ….., a w jego ramach ogłaszamy Konkurs Fotograficzny POGODNI…
 2. Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji/ Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Olecku, a partnerami wspierającymi są: PCWE/  Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna
  w Olecku, Starostwo Powiatowe w Olecku.
 3. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin.
 4. Temat konkursu brzmi: „POGODNI …”
 5. Konkurs organizowany jest pod patronatem Starosty Oleckiego.
 6. Konkurs będzie przeprowadzony w 09 listopada2020r. do 25 listopada 2020r..

Ogłoszenie wyników, listy nagrodzonych – do 05.12.2020r

II CELE KONKURSU

 1. Wyrabianie umiejętności obserwowania ludzi, przyrody, zjawisk, sytuacji, otoczenia.
 2. Rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia.
 3. Motywowanie uczniów do podtrzymywania pozytywnych relacji
  i emocji.
 4. Poszukiwanie sposobów na niwelowanie poczucia zagrożenia, osamotnienia, izolowania, braku kontaktu z rówieśnikami w czasie pandemii

III    WYMOGI FORMALNE

 1.  Z uwagi na pandemię i w związku z obostrzeniami, uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy IV – VIII szkoły podstawowej  z  terenu powiatu oleckiego, szczególnie zapraszamy tych objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub innej placówce, a który posiada umiejętność fotografowania aparatem fotograficznym analogowym lub w komórce, wykonania selfie i przesłania zdjęcia drogą elektroniczną do organizatora.
 2.  Z uwagi na wiek uczniów  biorących udział w konkursie wymagana jest zgoda i podpis rodziców albo prawnych opiekunów, który należy złożyć na formularzu zgłoszeniowym. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz pozostawienie zgłoszonych prac do dyspozycji organizatora.
 3. Uczestnik konkursu może przesłać jedno zdjęcie.
 4. Zdjęcie należy wykonać samodzielnie.
 5. Zdjęcie powinno mieć tytuł.
 6. Do zdjęcia należy dołączyć jego opis ( co przedstawia, czego dotyczy, co autor chciał wykazać) oraz oznaczyć imieniem i nazwiskiem, klasą, szkołą.
 7. Zdjęcie nieopisane- nie bierze udziału w konkursie.
 8. Fotografia nie może zawierać obrazów powszechnie uznawanych za obraźliwe.
 9. Ważne w  fotografii:
 10. zgodność  z hasłem przewodnim konkursu,
 11. umiejętność wnikliwej obserwacji 
 12.  kreatywność,
 13. jakość, ogólne wrażenie estetyczne.
 14. Fotografie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesłać
   na konkursowego e-maila:

 1. Fotografia zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie JPG umożliwiającym otwarcie jej, podpisana (imię i nazwisko, klasa, szkoła ).
 2. Jako nazwę e-maila (w temacie) należy podać POGODNI …  oraz imię i nazwisko.
 3. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników,
  nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. Oświadczenie  w załączniku.

IV ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Fotografie wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (dopuszczalne są zdjęcia wypełnionej karty i oświadczenia wykonane komórką)  należy przesłać na e-maila: do 25.11.2020 r.
 2. Wśród uczestników będą rozlosowane nagrody.
 3.  Ogłoszenie wyników konkursu oraz listy nagrodzonych uczestników nastąpi
   do 5 grudnia 2020r.

 na stronie www.pcwe.olecko.pl oraz www.facebook.com/pcweolecko

 • Zwycięzcy zostaną zaproszeni ( oddzielnym e-mailem zwrotnym) po odbiór nagród do siedziby organizatora -Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji
  w Olecku, ul. Zamkowa 4

V   POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

 1. Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi informacjami można bezpośrednio uzyskać bezpośrednio u p. Elżbiety Domasik w Powiatowym Centrum Wspierania Edukacji Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Olecku,
  ul. Zamkowa 4, tel. 87 523 93 38 lub zdrukować ze strony WWW.pcwe.olecko.pl
 2.  Kartę zgłoszenia  wraz z oświadczeniem  należy dodać w formie skanów/zdjęcia dokumentów jako załączniki do konkursowego e-maila lub  wyrazić swoją wolę bezpośrednio w treści e-maila.
 3. Zgłoszenie fotografii na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz organizatora – Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Olecku.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne
  z jego rezygnacją z udziału w Konkursie.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu   nastąpi w dniach  do 5 grudnia 2020r..
 6. Ogłoszenie wyników i listy nagrodzonych  na stronie www.pcwe.olecko.pl
  oraz www.facebook.com/pcweolecko  w terminie do 5 grudnia 2020r.
 7. Zwycięzców organizator powiadomi  pocztą elektroniczną.
 8. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i  informacji  o zwycięzcach   konkursu   oraz   umieszczenia  tych  informacji
   w  materiałach  informacyjnych  i promocyjnych dotyczących konkursu.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów podanych w regulaminie. Wszelkie informacje o ewentualnych zmianach będą podawane telefonicznie
  lub pocztą elektroniczną/ na komunikatorach .

Organizator

Elżbieta Domasik

– dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku

Udostępnij na Facebooku
Skip to content