Dzień Świadomości APD- 2021

Czym są Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (czyli w skrócie APD lub CAPT) to zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego, czyli inaczej mówiąc Ośrodkowego Układu Nerwowego, przy prawidłowej budowie i pracy jego części obwodowej (czyli uszu), które obejmują szeroki zakres objawów.

U osób z APD zarówno słuch fizyczny, jak i przewodzeniowy jest prawidłowy, natomiast „uszkodzenie” ma miejsce w centralnej – nerwowej części układu słuchowego i objawia się niewłaściwym przetwarzaniem bodźców słuchowych.

Mózg osoby z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego nie potrafi rozpoznawać i interpretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy.

Kategorie APD :

Wyróżnia się trzy kategorie Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – ze względu na ich etiologię :

– APD ROZWOJOWE (APD DEVELOPMENTAL) – występuje u dzieci z objawami APD, u których czułość słuchu jest w normie i nie stwierdzono innej przyczyny zaburzeń słuchu, jego skutki mogą utrzymywać się w dorosłości.

– APD NABYTE (APD ACQUIRED) – występuje prawdopodobnie wskutek wydarzeń
 z okresu płodowego i po urodzeniu, np. wylewy, niedotlenienie, wcześniactwo, wysoki poziom bilirubiny, cytomegalia, toksoplazmoza, infekcje.

– APD WTÓRNE (APD SECONDARY) – występuje po niedosłuchach przewodzeniowych, których przyczyną były przewlekłe OMS w okresie rozwoju. 

Przyczyny Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego?

Wymienia się wiele przyczyn APD, a wśród nich :

– wcześniactwo,

– niedotlenienie okołoporodowe,

– neuroinfekcje i infekcje wirusowe w okresie noworodkowym,

– urazy i nowotwory Ośrodkowego Układu Nerwowego (OUN),

– udary,

– uszkodzenia toksyczne,

– długotrwała lub powtarzająca się okresowa deprywacja słuchowa (np. nawracające, wysiękowe zapalenie ucha środkowego), zwłaszcza w okresie intensywnego rozwoju funkcji słuchowych,

– predyspozycje genetyczne.

Według dr Senderskiego na fakt zwiększenia ilości dzieci, które mają problemy z percepcją słuchową, przy prawidłowej czułości słuchu, ma wpływ nadmierna stymulacja bodźcami wzrokowymi oraz słuchowymi (internet, gry komputerowe, telewizja itp.) powodując przekroczenie możliwości percepcji dziecka i zaburzając jego proces nabywania umiejętności komunikowania się.

Nadmiar bodźców upośledza możliwości filtrowania i selekcji informacji, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń koncentracji uwagi.

Na co mają wpływ Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego?

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego :

– opóźniają rozwój mowy i ograniczają jej rozumienie,

– osłabiają pamięć słuchową,

– przyczyniają się do powstawania zaburzeń artykulacji,

– powodują nadwrażliwość na dźwięki,

– częstą są też źródłem problemów emocjonalnych (niska samoocena dziecka, nieśmiałość) i zaburzeń zachowania.

Niektóre z wymienionych nieprawidłowości można zauważyć już u dziecka we wczesnym dzieciństwie. Jednak najbardziej oczywiste i widoczne stają się one wówczas, gdy dziecko osiąga wiek szkolny i zaczyna mieć trudności w nauce, w zakresie :

– czytania,

– pisania,

– mylenia podobnych głosek i wyrazów,

– brzydkiego pisma,

– błędów ortograficznych,

– kłopotów z koncentracją i utrzymaniem uwagi

– skupienia się na głosie nauczyciela,

– trudności ze zrozumieniem złożonych poleceń,

– trudności z przyswojeniem treści dłuższej wypowiedzi lub opowiadania,

– braku umiejętności konstruowania płynnych wypowiedzi,

– trudności w nauce języka obcego.

Właśnie dlatego dzieci z APD są bardzo często postrzegane są jako :

– mniej zdolne,

– nieuważne,

– rozkojarzone,

– leniwe.

Tymczasem ich problem polega na tym, że :

– łatwo się męczą podczas wykonywania czynności wymagających koncentracji
 na bodźcach słuchowych,

– mają kłopot z utrzymaniem uwagi,

– nie potrafią zablokować dostępu do bodźców nieistotnych i niechcianych,

– co powoduje w efekcie, że wszystko je rozprasza.

Powoduje to kłopoty w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym dzieci z APD.

Diagnoza APD

Bardzo istotnym jest, aby dzieci z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego zostały jak najszybciej zdiagnozowane.

Aby zdiagnozować Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego należy wykluczyć wszelkiego rodzaju ubytki słuchu oraz upośledzenie umysłowe u dziecka.

Profesjonalnie przeprowadzona diagnoza daje podstawę, aby właściwie dobrać program pracy i uzyskać dobre efekty terapeutyczne u dziecka z APD. Aby tak się stało terapia musi być wieloaspektowa – np. wdrożenie różnego typu terapii stymulujących zaburzone wyższe funkcje słuchowe – np. Terapia Neuroflow, ale także zastosowanie (w niektórych przypadkach) Systemu FM, który pozwoli dziecku zafunkcjonować od razu lepiej w środowisku szkolnym i rówieśniczym.

Źródło: Internet

Dzień-Świadomości-APD.
Dzień-Świadomości-APD.
Udostępnij na Facebooku
Skip to content